Dotace na vzdělávání zaměstnanců

Dotace EU na vzdělávání zaměstnanců „POVEZ II“

V rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II) mohou podniky čerpat dotace z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců od externího dodavatele vzdělávací aktivity. Cadconsulting Vám nabízí své služby jako poskytovatel externího vzdělávání pro Vaše zaměstnance formou školení a pomůže Vám při implementaci BIM technologie, která zvýší produktivitu práce, sníží výskyt chyb a náklady a dodá Vám kontrolu nad celým projektem.

FAQ

Co je POVEZ II?

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Hlavním cílem je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců, stejně jako osobám samostatně výdělečně činným („OSVČ“), a tím pružněji reagovat na tržní změny. Projekt řeší nesoulad mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly. Dalším cílem je také zvýšení konkurenceschopnosti podniku a rozšíření jeho činnosti.

Jaká je výše dotace?

Projekt umožňuje vybraným zaměstnavatelům a OSVČ se zájmem o externí vzdělávání získat finanční příspěvky na:

  1. samotné externí vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců,
  2. mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Příspěvek na mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců činí až 100 % (až 33 000 měsíčně na jednoho zaměstnance). Příspěvek na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu pokrývá 85 % skutečně vynaložených celkových nákladů. Spoluúčast ze strany zaměstnavatele činí 15 %. Příjemce dotace může čerpat průměrně až 500 000 Kč měsíčně celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity.

Kdo může o dotaci žádat?

Nárok na příspěvek mají:

  1. zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty (obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, organizační složka zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR),
  2. OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců,
  3. nestátní neziskové organizace.

Na koho se dotace vztahuje?

  1. OSVČ – fyzické osoby s/bez zaměstnanců – OSVČ, které školení zajišťují pro sebe,
  2. zaměstnanci – osoby, které jsou v pracovně právním nebo obdobném vztahu k organizaci s výjimkou zaměstnanců pracujících na dohodu o provedení práce (dále jen DPP) a dohodu o pracovní činnosti (dále jen DPČ),
  3. potenciální zaměstnanci – jedná se o fyzické osoby, o kterých uvedení zaměstnavatelé předpokládají, že se stanou jejich zaměstnanci,
  4. zaměstnanci organizačních složek zahraniční právnické osoby, pokud se jedná o odštěpný závod zaregistrovaný na území ČR a který vykonává svou činnost převážně na území ČR.

Jak vzdělávání probíhá?

Vzdělávací aktivita probíhá prezenční formou. Účast zaměstnance na školení musí být ve výši minimálně 80 %. Vzdělávání je zakončeno úspěšným absolvováním závěrečného ověření získaných znalostí a dovedností. V rámci projektu jsou podporovány kurzy v minimálním rozsahu 40 hodin a více (1 hodina = 60 minut) na jednoho účastníka (lze podpořit i kurzy pod 40 hodin, pokud se jedná o navazující kurzy pro stejné zaměstnance, které při společném podání žádostí budou v součtu přesahovat 40 hodin).

Do kdy mohu o dotaci žádat?

Doba realizace projektu je 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020. Aktuálně je od 1.11.2017 vyhlášena III. výzva projektu POVEZ II a na ÚP ČR probíhá příjem žádostí o dotace. V rámci již uzavřené dohody mohou být příspěvky poskytovány až na dobu 18 měsíců, nejdéle do 31. srpna 2020.